Catch Some Wide Eye

mother, please don’t die


ǝƃɐɯı ɹoɹɹıɯ ɹnoʎ ɯɐ ı
ǝlıƃɐɹɟ ǝɹoɯ puɐ ǝɹnʇɐıuıɯ uı ǝpɐɯ
ǝʌol ɹnoʎ llɐ ɥʇıʍ ǝʌol ı ʇnq
uıɐd ɹnoʎ llɐ uı ǝɹɐɥs ı
sǝʞɐʇsıɯ ʍǝu ƃuıʞɐɯ

sǝʞɐʇsıɯ ʍǝu ƃuıʞɐɯ
uıɐd ɹnoʎ llɐ uı ǝɹɐɥs ı
ǝʌol ɹnoʎ llɐ ɥʇıʍ ǝʌol ı ʇnq
ǝlıƃɐɹɟ ǝɹoɯ puɐ ǝɹnʇɐıuıɯ uı ǝpɐɯ
ǝƃɐɯı ɹoɹɹıɯ ɹnoʎ ɯɐ ı

i am your mirror image
made in miniature and more fragile
but i love with all your love
i share in all your pain
making new mistakes

making new mistakes
i share in all your pain
but i love with all your love
made in miniature and more fragile
i am your mirror image

Single Post Navigation

8 thoughts on “mother, please don’t die

  1. Brilliant in its presentation…and sentiment…bravo!

  2. You, darling, have a gift.

    RR

  3. clever clever…
    missed you girl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: